Produktnr

Navn

NSN

SAP

INV16741 

Com Cable - CC01 - 10-Pin U-127-U (ASYM 3000 - Inline M15) - Black - 1900mm

5965-22-630-2876

30236119

INV14406

Com Cable - CC01 - 10-Pin U-127-U (ASYM 3000) - Black - 800mm

 

 

INV13253

Com Cable - CC01 - 14-Pin (Savox ImP Intercom) - Black-300mm

5995-22-630-8728

30217983

INV13274

Com Cable - CC01 - Bernier 14-pin (Harris 7800i) - Black - 1450mm - Coiled

5995-22-629-7059

30235168

INV15584

Com Cable - CC01 - Bernier 14-pin (Harris 7800i) - Tan - 1450mm - Coiled

 

 

INV11930

Com Cable - CC01 - Bernier 14-Pin CMA 5N14 (Sotas Intercom) - Black - 1450mm - Coiled

5995-22-629-5561

 

INV15221

Com Cable - CC01 - Bernier 14-Pin (ELNO ELIPS - Amp) - Black - Coiled - 1400mm

5995-22-630-5242

 

INV12782

Com Cable - CC01 - Nexus AP-107 (Harris 7800i Intercom) - Black - 300mm

 

 

INV18066

Com Cable - CC01 - AP-107BR (Sotas M2 Intercom) - Black - 300mm

5995-22-633-5214

30279226

PRD11981

Com Cable - CC01 - Nexus AP-107 (Sotas ICS) - Black - 300 mm

6145-22-624-4295

 

INV15985

Com Cable - CC01 - Nexus AP-107 (Sotas ICS) - Tan - 300 mm

 

 

INV12520

Com Cable - CC01 - Nexus AP-107 (VIC-3 ICS 470Ohm) - Black - 300mm

5995-22-629-9399