ic-nowegian ic-english

${info.title}

Politiets ansatte utsatt for helsefare på jobb

(...) «Dette svevestøvet finnes over alt på skytebanene. På alle overflater." (...) skriver Multiconsult i sin rapport, utarbeidet på oppdrag for PFT. Rapporten har navnet "Forurensing av bly og andre helse- og miljøfarlige stoffer på innendørs skyte­bane til politiet".

Obsima Technology AS har jobbet med innendørs skytebaner i 25 år. I løpet av alle disse årene har vi sett mangel på vedlikehold og rutiner for renhold. Vi er ikke overasket over funnene i rapporten, sier Leif Haugland, daglig leder i Obsima Technology AS. På befaringer på skytebaner i utlandet beklager de gjerne at banen ikke er rengjort siden i går. I Norge har vi vært inne på baner der det er manglende rutiner for renhold. Obsima er glade for at PFT setter fokus på dette problemet og rapporten fortjener stor oppmerksomhet. Vi håper de får med seg resten av etaten på en forbedring av arbeidsforholdene på innendørs skytebaner. Politiforums artikkel kan også være med å løfte temaet inn på dagsorden i alle nivå i politietaten.

«Det er vanskelig å se for seg at det er mulig å uføre arbeid eller utføre skyting i disse utvalgte skytebaner som er kartlagt her uten at en utsettes for forhøyede bly­verdier iht grenseverdiene om en ikke be­nytter tilfredsstillende verneutstyr», rap­porterer Multiconsult videre.

Vi mistenker ikke at Politiledere bevisst ønsker å utsette sine ansatte for dårlige arbeidsforhold på skytebanen, det er rett og slett en svært utbredt dårlig standard og praksis som har ført til at Politifolk og driftspersonell må akseptere slike arbeidsforhold. (U)kulturen er godt innarbeidet og Obsima opplever også at disse banene er salderingsposter i Politiets budsjetter.

Obsima Technology AS leverer Service og support, Målmateriell, kulefangere, skudd og rikosjettsikring til både innendørs og utendørs skytebaner til forsvar og politi.

Hele artikkelen kan du lese her.

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg