ic-nowegian ic-english

${info.title}

Vilje til beredskap – evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarssektoren

Regjeringen har vedtatt Stortingsproposisjon 62 S; Vilje til bedredskap – evne til forsvar Langtidsplan for forsvarssektoren. Her beskrives en rekke anbefalinger for styrking og modernisering i norsk Forsvarssektor.

Fra www.regjeringen.no:

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret, hvor satsingen som startet i forrige plan bygges videre på. Forsvaret skal settes i stand til bedre å kunne møte den sikkerhetspolitiske situasjonen. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med en styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. Forsvarsstrukturen bygges videre, ved å tilføre nye kapasiteter og oppgradere de kapasitetene vi har. Det tilføres betydelige ressurser til å anskaffe, drifte og vedlikeholde den strukturen som anbefales. Langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Gjennomføring av tiltakene er planlagt i periode 2021 til 2024.

En av hovedprioriteringene er å utvikle/forbedre sivilt og militært samarbeid. Blant annet innen teknologiutvikling , drift og vedlikehold ser regjeringen store muligheter fra sivilt næringsliv til norsk forsvar.


Regjeringens anbefalinger viser at man er klar over at ressurser for anskaffelse, drift og vedlikehold må økes så det blir en «reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi»

En realistisk plan


På Norsk Militær og Logistikk Forum konferansen (forkortet: NMLF) har man allerede kommunisert hvor viktig det sivile bidraget til det Norske forsvaret er, og at man har lært mye og fått gode resultater under NATO-øvelsen «Trident Juncture».

Obsima Technology AS støtter anbefalinger fra Regjeringen i Prop 62 S, spesielt innen drift og vedlikehold.

Obsima Technology AS har levert drift og vedlikeholdstjenester i over 20 år til det norske Forsvaret, spesielt til trenings og øvingsanlegg (eksempel FAC Simulator). Vår erfaring fra daglig drift for Forsvaret viser at sivile aktører er et viktig supplement, slik at Forsvaret kan fokusere på kompetanseutvikling på sine kjerneområder.

Proposisjon kan leses og lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-62-s-20192020/id2697623/

HURTIGTILGANG Taktisk Elektronikk
HURTIGTILGANG Service og Support
HURTIGTILGANG Skyte og Øvingsanlegg